• Dret i Gestió Laboral

El tracte amb els treballadors és essencial pel funcionament intern de la empresa, i sovint és la principal àrea de risc de l’empresa. Per aquest motiu, la gestió de recursos humans i l’organització de la plantilla de treballadors, s’ha establert com l’objecte decisiu del desenvolupament adequat de l’activitat empresarial.

La finalitat de Porta Assessoria és adequar les necessitats laborals de la empresa a la normativa vigent, i gestionar totes les tramitacions que la normativa laboral exigeix a la empresa.

Els principals serveis que s’ofereixen són:

Gestió laboral

 • Contractació laboral i de sol·licitud de subvencions;
 • Confecció de fulles de salari en model oficial, personalitzades amb el logotip de l’empresa, i amb sistema confidencial de nòmina oculta;
 • Confecció dels rebuts de salaris, aplicació de l’IRPF i tramitació de la cotització a la Seguretat Social;
 • Assessorament i acompanyament a la Inspecció de Treball i al Servei de Conciliacions Individuals;
 • Assessorament en relacions laborals, convenis col·lectius, reunions amb comitès d’empresa;
 • Confecció de cartes d’acomiadament, quitances i càlcul de liquidacions de treballadors;
 • Tramitació a l’ INSS, o en el seu cas, a la Mútua de Accidents, de les baixes i altes per malaltia i/o accident. Elaboració de comunicació d’accident laboral, amb o sense baixa mèdica.

Assessorament Jurídic-Laboral

 • Modalitats contractuals adients a l’empresa;
 • Potestat sancionadora de l’empresa;
 • Modificacions substancials de les condicions de treball;
 • Adequació de l’empresa a la legislació laboral vigent;
 • Procediments individuals d’acomiadament;
 • Mobilitat geogràfica i funcional;
 • Informes i dictàmens en matèria laboral;
 • Subvencions i bonificacions per a la contractació de treballadors;
 • Actes de conciliació i procediments judicials;
 • Actuacions davant la Inspecció de Treball;
 • Negociació i participació en l’elaboració de convenis col·lectius.

Seguretat Social

 • Inscripció d’empreses i afiliació de treballadors;
 • Ajornament de quotes a la Seguretat Social;
 • Assistència a Inspeccions;
 • Confecció de fulla de costos mensual de treballadors, per facilitar els pagaments de l’empresari i la comptabilitat. Confecció de tots els documents de cotització a la Seguretat Social i presentació pel sistema RED;
 • Tramitació i assessorament sobre les prestacions de la Seguretat Social;
 • Alta i afiliació a la Seguretat Social tant en el seu règim general com especials.

Recursos Humans i Prevenció de Riscos Laborals

 • Disseny de la política de recursos humans;
 • Aplicació de la normativa de seguretat i salut laboral;
 • Assistència lletrada en procediments sancionadors;
 • Estudis sobre organització del treball i informes sobre la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.