• Assessorament Empresarial

L’assessorament empresarial comença amb l’anàlisi del negoci projectat, continua amb l’elaboració de l’estratègia jurídica-empresarial, i es materialitza en àrees d’assessorament jurídic, mercantil, laboral, fiscal, comercial i comptable, amb la finalitat de proporcionar la informació adreçada al desenvolupament sostenible i lucratiu de l’empresa.

Aquest assessorament és clau pel funcionament de les empreses, ja que permet la millor constitució dels processos operatius per centrar com a objectius, l’assoliment de la missió i visió dels propòsits establerts.

Els principals serveis que oferim són:

Serveis jurídic – mercantil

L’assessorament indispensable per orientar a les empreses a adequar-se a les seves necessitats reals. És a dir, establir una situació en les quals les empreses puguin planificar l’estructura mercantil més adequada als seus interessos amb les mínimes obligacions administratives possibles i, a l’hora, jurídicament més segura i fiscalment més rentable. Distingim, entre d’altres, els següents serveis:

 • Assessorament mercantil i societari;
 • Planificació estratègica d’aspectes legals per a societats, empresaris i professionals, i definició de la forma jurídica empresarial;
 • Constitució de societats civils, anònimes, limitades  i altres;
 • Ampliacions i disminucions de capital, fusions, absorcions, dissolucions i  liquidacions, i reestructuracions societàries;
 • Transmissions  d’accions i participacions, relacions entre socis, separació i exclusió de socis;
 • Administració de la societat i Organització i gestió de l’empresa;
 • Investigació jurídica-mercantil.
 • Compra- venda d’empreses;
 • Assessorament sobre contractació mercantil, negociacions, redacció, confecció i revisió de tot tipus de contractes mercantils, com ara de Distribució, d’Agència, de Franquícia, de Compravenda i Subministres, etc, tant nacionals com internacionals.
 • Àmbit d’aplicació de normatives generals o sectorials.

Serveis comptables – fiscals

La revisió comptable de les empreses com a tracte professional especialitzat, per a que els clients de Porta Assessoria puguin gaudir d’una comptabilitat fiable, eficaç per ajudar a prendre decisions en l’àmbit econòmic i financer. Destaquem, entre d’altres, els següents serveis:

 • Assessorament a tot tipus de consulta comptable;
 • Elaboració de comptabilitats quan les característiques de l’empresa ho permetin. Si cal, de forma presencial a les oficines del client;
 • Adaptació i formació  del personal;
 • Auditoria interna durant l’exercici, per avaluar l’empresa i detectar possibles errors de comptabilitat;
 • Control d’elements d’immobilitzats, amortitzacions, diferències temporànies, etc;
 • Elaboració i presentació dels comptes anuals i llibres comptables obligatoris;
 • Informe anual de la situació comptable de l’empresa a fi de corregir possibles defectes.

Serveis comercials

 • Definició d’estratègies comercials;
 • Definició de polítiques de comunicació.