Probablement us haurà arribat la noticia que les societats civils passaran a partir de 2016 a tributar per l’Impost de Societats, i és cert, però no totes.

Tan sols les societats que compleixin les dues condicions següents:

  1. Que tinguin personalitat jurídica, és a dir, que tinguin CIF.
  2. I que tinguin objecte mercantil.

Per tant, les societats civils que tinguin una activitat professional de moment no es veuen afectades per aquesta modificació i no tributaran per l’Impost de Societats.

Ara be, les societats civils que es vegin afectades per complir cadascun dels dos requisits anteriors, disposen d’un temps durant el qual continuaran tributant pel règim d’atribució de rendes com fins ara venien tributant, sempre i quan acordin la seva dissolució i liquidació abans del 30 de juny de 2016, i realitzin la resta d’actes per a la seva extinció abans del 31 de desembre de 2016.

Així doncs, tenint en compte que les societats civils indicades perdran aquest any les avantatges que fins ara podien gaudir en quan a gestió i fiscalitat, i passaran a tributar per l’Impost de Societats, amb tots els requisits comptables i registrals que això comporta, val la pena que en els terminis indicats que ens atorga la Llei, ens plantegem seriosament canviar a una societat limitada, que ens donarà altres avantatges com ara els de la limitació de la responsabilitat al capital social, es a dir, 3.000.-€ si la constituïm pel mínim.

Ah!!, i que les societats civils amb objecte professional no cantin victòria, perquè en quan entri en vigor el nou Codi Mercantil que s’està tramitant, està previst que passin també a tributar per l’Impost de Societats.

Us anirem informant.

Enric Porta

Advocat de Porta Assessoria Jurídica, S.L.P.