Acostumem a tenir clar que els treballadors tenen dret a gaudir de 30 dies de vacances anuals, però el gaudiment d’aquests dies ha de ser proporcional al temps treballat.

La quantitat de dies de gaudiment de vacances no sempre són els mateixos, dependrà del Conveni Col·lectiu que se li apliqui a la seva empresa. Hi ha convenis que estableixen entre 22 o 23 dies laborals de vacances; i n’hi ha d’altres que estableixen 30 dies naturals.

Les vacances s’han de gaudir de mutu acord entre treballador i empresari, i si el Conveni Col·lectiu estableix que es gaudiran preferentment en època estival, Vd. estarà obligat a que el seu treballador/a les realitzi en aquesta època, però no ho està de concedir-li vacances en època nadalenca (encara que ho pot fer).

Si a la seva empresa s’ha incorporat un nou treballador a mitjans d’any, quants dies de vacances li corresponen ?? La resposta serà proporcional als dies treballats durant l’any en curs.

Així per exemple, si el seu Conveni Col·lectiu estableix 30 dies de vacances i un treballador es va incorporà el 1 de març, al final d’any haurà meritat un total de 22,5 dies de vacances.

Per altra banda, ha de tenir en compte que el gaudiment de les vacances caduca. Els Tribunals han interpretat que les vacances s’han de gaudir dins de l’any natural. El dret a elles caduca en data 31 de desembre de cada any, i queda prohibit acumular les vacances per l’any següent, excepte pacte entre empresa i treballadors.

Si la seva treballador/a se li ha hagut de suspendre el contracte de treball degut a una incapacitat derivada d’embaràs, part o lactància natural, aquest tindrà dret al gaudiment de les vacances en data diferent a la de la finalització de la suspensió, encara que hagi acabat l’any natural a que li corresponguin.

Vostè ha de controlar les vacances meritades i gaudides, ja que si per qualsevol raó el treballador cessa de l’empresa, aleshores s’haurà d’ajustar els dies meritats i els dies gaudits a l’hora de calcular la seva quitança.

 

Olga Fatjó

Graduada Social de Porta Assessoria Jurídica

www.portaasesoria.com

olga@portaasesoria.com