Segons el calendari de l’Agencia Tributaria, la campanya de la renda de l’exercici 2016 s’inicia el proper 5 d’abril per a la presentació per internet de l’esborrany i el 11 de maig per a la resta de declaracions. La data de finalització és el 26 de juny si el resultat és a ingressar i el 30 de juny per a la resta.

Aquest any el programa PADRE ha estat substituït per Renta Web.

Què és Renta Web ? És un servei d’ajuda per tramitar i presentar la declaració de la Renda. El contribuent accedeix directament al servidor d’AEAT i afegeix qualsevol dada o renda, de forma que pot tramitar fàcilment el seu esborrany/declaració per a tot tipus de rendes. No és necessari descarregar un programa prèviament.

Principals novetats per a la declaració de la Renda 2016.

  • Renda web: S’introdueixen noves caselles per desglossar els despeses deduïbles.
  • Rectificacions: S’ha habilitat un apartat de rectificació d’autoliquidació, que en cas de marcar-se, la declaració farà les funcions d’escrit de sol·licitud de rectificació d’autoliquidació.
  • Rendiments del treball: La quantia d’exempció de rendiments de treball en espècie per pagament de primes o quotes satisfetes a entitats asseguradores per a la cobertura d’infermetat del treballador, s’ha augmentat a 1.500.-€.
  • Rendiments d’activitat econòmica:
    • Desapareix el límit conjunt aplicable a totes les activitats econòmiques de 450.000.-€. Es fixa un límit de 150.000.-€
  • Clàusula sòl: No s’inclouran en la base imposable les quanties que el contribuent hagi percebut per a la devolució de quantitats que prèviament hagués satisfet a l’entitat financera per aplicació d’aquesta clàusula. Com tampoc haurà de tributar pels interessos indemnitzatoris percebuts. Tan mateix, el contribuent haurà de regularitzar els exercicis no prescrits.

Per ampliar informació estem a la seva disposició a Porta Assessoria Jurídica. Telf 932894010

 

Enric Porta

Advocat